Swamiji TV European is a religious-based yoga channel based in Vienna.

(126)

Swamiji TV European