Klipkar TV (Omrop Fryslân HD en Klipkar TV bij Kabelnoord / Omrop Fryslân) is a regional broadcaster, broadcasting in West Frisian language (Frysk). The headquarters is located in Leeuwarden, Friesland (Dutch: Fryslân).

Leave a comment

Klipkar TV