Nhân Dân TV (Nhan Dan TV / Truyền hình Nhân Dân) is the official television station of the Communist Party of Vietnam (CPV / Đảng Cộng sản Việt Nam). The headquarters is located in Hanoi.

Leave a comment

Nhân Dân TV